Villkor

LEVERANSVILLKOR

Normalt expedieras din order på Kahls dagen efter beställning.
Detta betyder att du kan ha din order färdiglevererad 2-3 dagar efter beställning.

Vid ordersumma under 2 500 SEK kommer en fraktavgift att tas ut.


ALLMÄNNA VILLKOR
Avtal grundat på dessa allmänna villkor träffas mellan dig som köpare (Köpare), som är näringsidkare, och Kahls Kaffe AB, 556117-4920, (Säljare).  Mellan avtalsparterna gäller köplagen med nedanstående undantag/förtydligande.

1. Accepterande av villkor
Genom att beställa en vara eller tjänst av Säljaren godkänner Köparen att köpa vara och tjänst enligt dessa villkor.
Den version av Avtalet som gäller för Köparens beställning är den version som finns på Säljarens Webbplats.

2. Priser och avgifter
Priser och avgifter anges i SEK och exkluderar svensk mervärdesskatt (moms).
Fraktkostnader tillkommer. Tullavgifter, lokala skatter och andra avgifter kan tillkomma för leveranser till länder utanför EU. Aktuella uppgifter finns på Säljarens Webbplats
Alla uppgifter om priser, avgifter och tillgänglighet av varor, som anges via Säljarens informationskanaler, görs med förbehåll för att de kan ändras utan föregående avisering.

3. Leverans och frakt
Leverans av lagervara sker normalt inom två (Norrland tre) arbetsdagar efter det att Säljaren mottagit beställningen.

4. Betalningsvillkor

Betalning av varor som har beställts ska vara Säljaren tillhanda inom 10 dagar från fakturans utskriftsdatum, om inget annat avtalats. Fakturering sker per e-post utan kostnad. Väljer Köparen pappersfaktura utgår en postavgift.
Efter sista betalningsdag tillkommer avgifter för påminnelse, inkasso och dröjsmålsränta enligt räntelag + 2%.

5. Reklamation
Köparen ska lämna in en skriftlig reklamation till Säljaren inom rimlig tid, maximalt 8 dagar, efter det att en brist har eller borde ha upptäckts. Vid felaktig vara, kontakta alltid Säljarens kundservice på [email protected] och ange beställningsuppgifter och för att få information om hur den felaktiga varan ska returneras.
Om Köparen inte lämnar in en reklamation i tid, är rätten att åberopa brist eller fel förverkad

Vid transportskadad vara skall denna dessutom först anmälas till Speditör. Yttre skador ska anmälas när varan tas emot. Dolda skador ska anmälas inom fem dagar från det att varan tagits emot (Med Fotodokumentation). Underlåtenhet att anmäla en skada i tid innebär att rätten att åberopa bristen förverkas.


6. Säljarens ansvar för skador och förluster
Säljaren ansvar inte för skada som beror av oförutsägbara omständigheter som Säljaren inte har något inflytande över och vars konsekvenser inte rimligen hade varit möjliga för Säljaren att avvärja.
Säljaren ansvarar inte för indirekta skador eller förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller för att uppfylla några av Säljarens andra åtaganden.
Säljarens maximala ansvarsskyldighet gentemot Köparen för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med beställningen är begränsade till det totala beloppet för beställningen.

7. Force Majeure
Om Säljaren är förhindrad att uppfylla några av sina förpliktelser enligt Avtalet med Köparen eller om uppfyllandet av ett åtagande innebär en orimlig börda för Säljaren till följd av Force Majeure (Gängse Nordisk Definition), är Säljaren fri från allt ansvar.

8. Personuppgifter

Enligt gällande GDPR Lag. Se info på www.kahls.se

9. Tryckfel
Säljaren reserverar sig för tryckfel samt fel i information och varuspecifikationer.

10. Upphovsrätt
Hela innehållet på Säljarens Webbplats tillhör Säljaren.

11. Tvister och tillämplig lag
Eventuella tvister, oenighet angående rättsanspråk som härrör från eller uppstår i samband med detta avtal, eller avtalsbrott, uppsägning av avtalet eller avtalets ogiltighet, ska uteslutande avgöras av domstol i Sverige med Göteborgs tingsrätt som förstainstansrätt. Tillämplig lag är svensk materiell rätt.